دانلود و خرید کتاب : سیستم های مدیریت یکپارچه
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

کارابرن عزیز، مقالات سایت ( همگی جزو مقالات isi می باشند) بالاترین کیفیت ترجمه را دارند، ترجمه آنها کامل و دقیق می باشد (حتی محتوای جداول و شکل های نیز ترجمه شده اند) و از بهترین مجلات isi مانند IEEE، Sciencedirect، Springer، Emerald و ... انتخاب گردیده اند.

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیشنهادات ویژه
پکیج ویژه مقالات محاسبات ابری
پکیج ویژه مقالات زنجیره تامین
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
کتاب ها انگلیسی مدیریت بازرگانی
 • Integrated Management Systems

  سال انتشار:

  2015


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Integrated Management Systems


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  سیستم های مدیریت یکپارچه


  منبع:

  http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-10028-9


  نویسنده:

  hotpapers.ir


  چکیده انگلیسی:

  This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Exempted from this legal reservation are brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis or material supplied specifically for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use by the purchaser of the work. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the Copyright Law of the Publisher’s location, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer. Permissions for use may be obtained through RightsLink at the Copyright Clearance Center. Violations are liable to prosecution under the respective Copyright Law. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. While the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication, neither the authors nor the editors nor the publisher can accept any legal responsibility for any errors or omissions that may be made. The publisher makes no warranty, express or implied, with respect to the material contained herein.


  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 199
  حجم فایل: 1366 کیلوبایت

  قیمت: 10000 تومان


  توضیحات اضافی: کتاب حاضر جدیدترین کتاب در زمینه مدیریت می باشد. قیمت آن در سایت اصلی 99 دلار می باشد که در اینجا با قیمت نازل 10000 به فروش می رسد. برای مشاهده فهرست مطالب و اطلاعات تکمیلی به نشانی زیر مراجعه کنید: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-10028-9آرشیو کامل کتاب ها

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
مدیریت-بازرگانی
موضوعات
footer